Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016 - 30.06.2016 της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης, την 10.4.2012 σύμφωνα με την από 5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2011 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ κατέγραψε ανοδική πορεία όγκου πωλήσεων και σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων τόσο σε λειτουργικό όσο και σε προ φόρων επίπεδο, στην μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα € 8,8 εκ.. Η Διοίκηση της εταιρείας προέβη τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ενεργειών που αφορούσαν αφενός μεν το δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας του Ομίλου και αφετέρου την ενδυνάμωση της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. Η μείωση κόστους που επετεύχθη από την έναρξη της κρίσης ξεπερνά το 45%, αφορούσε δε την μείωση των δαπανών αμοιβών και εξόδων, την αναδιάρθρωση δομών και τον περιορισμό υποστηρικτικών δαπανών, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του Ομίλου. Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης του όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν την διάθεση στοιχείων του ενεργητικού, την περαιτέρω μείωση της πίστωσης που παρέχεται στους πελάτες και την ταυτόχρονη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους. Αξίζει να αναφέρουμε τη μείωση κατά 16,5% των ημερών πίστωσης που παρέχεται στους πελάτες και τη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 62% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v