Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Πληρωμή μερίσματος

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 7ης Ιουνίου 2019, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 ποσού 0,32 € ανά μετοχή της εταιρείας .

Στο προς διανομή μέρισμα 0,32 € ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%, και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, θα διαμορφωθεί σε 0,288€.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 13η Ιουνίου 2019 (Record Date).

Από την 12η Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018 (ημερομηνία αποκοπής). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τμήμα θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) ως ακολούθως:
1) Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες).

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την ανάκληση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.
3) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

4) Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα, η οποία μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τον μέτοχο είτε από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και αντιγράφου με τα στοιχεία του στο Σ.Α.Τ.(Κ.Α.Μ.Ε.)
Μετά την πάροδο της 31ης Δεκεμβρίου 2019 η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 43 – Αθήνα, 115 23, τηλ. 210 6989000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00-14.00. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας «ΓΕΚΕ ΑΕ» στο τηλ. 210 6989000, FAX 210 6924968 & 210 6924900.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v