Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIOHALCO: Διανομή μερίσματος

Η Viohalco S.A. ανακοίνωσε ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

Το προαναφερθέν μικτό ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 30% (*) σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.

Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020).

Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v