ΟΠΑΠ: Πληροφορίες για το προσωρινό μέρισμα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 1.455.000
ευρώ, με έκδοση μέχρι 4.850.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που
συντελείται μέσω επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021, η οποία
αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 7
ης
Σεπτεμβρίου 2021, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο
έγκρισης από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος
πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023), πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο
η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της
επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει
την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών
προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της
πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους της τη δυνατότητα να
λάβουν το ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 (η διανομή του οποίου
αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 7
ης Σεπτεμβρίου 2021), κατά τη
διακριτική τους ευχέρεια, υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί σε μετρητά, ως ακολούθως:
1. Οι μέτοχοι που είναι δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2021, κατά τα
κατωτέρω αναφερόμενα, δικαιούνται να λάβουν το συνολικό ποσό του προσωρινού μερίσματος
μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου επί αυτού, είτε σε περίπτωση
που το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο
95% του προσωρινού μερίσματος (στην τελευταία περίπτωση, το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί
στο 5% του προσωρινού μερίσματος θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπό τη μορφή καταβολής σε
μετρητά).
2. Δικαίωμα να λάβουν το σύνολο του ως άνω προσωρινού μερίσματος, είτε υπό μορφή μετοχών,
είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα
είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης, 21.10.2021 (record date), ενώ από την
Τετάρτη, 20.10.2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης
του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 (cut-off date).
3. Οι δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του ως άνω μέρους
του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε
εν μέρει, στο διάστημα από την Παρασκευή, 22.10.2021, έως και την Πέμπτη, 04.11.2021,
υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωσή τους στους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.).
4. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και εξ αυτού του λόγου η επανεπένδυση του προσωρινού
μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό
[Public]
προσωρινού μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο
σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του προσωρινού μερίσματος.
5. Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα πιστωθούν στις μερίδες και τους
λογαριασμούς αξιογράφων που θα δηλώσουν οι μέτοχοι που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι
νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, και θα δικαιούνται να
συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία
των μετοχών αυτών θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
6. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης
βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της
περιόδου επιλογής (δηλαδή από 22.10.2021 έως και 29.10.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3%
(ποσοστό έκπτωσης), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
7. Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.
8. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με
την ημερομηνία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη,
10.11.2021.
Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας,
ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του αριθμού των
μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης του
προσωρινού μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο
θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του
κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους
για επένδυση του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 σε μετοχές της Εταιρείας και
συνεπώς δεν θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε εν όλω είτε εν
μέρει, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά.
Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου
είναι ο κος. Pavel Mucha, Chief Financial Officer και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία
της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Eταιρείας (www.opap.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Eταιρείας, στη Διεύθυνση Επενδυτικών
Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v