Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Διανομή έκτακτου μερίσματος

O ΟΤΕ, σε συνέχεια της από 15/10/2021 ανακοίνωσης για τη επικαιροποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 14/10/2021 για τη διανομή έκτακτου μερίσματος μικτού ποσού 0,248 ευρώ ανά μετοχή μετά την πώληση της Telekom Romania Communications S.A., ανακοινώνει τα εξής:

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί θα διαμορφωθεί τελικώς στο μικτό ποσό των 0,252068 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 7.371.353 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 15 Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρα 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,2394646 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας κατά την 16η Νοεμβρίου 2021 (Record Date) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία».

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.

Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.”, ω

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v