Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS Α.Ε.: Διανομή Μερίσματος σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 22.06.2022 για τη χρήση 2021, βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρ...

Διανομή Μερίσματος σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 22.06.2022 για τη χρήση 2021, βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ιδίου νόμου

 

Ανακοινώνεται από την εταιρεία SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” σύμφωνα με τις παρ. 4.1.3.4 και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των μετόχων της εταιρείας της 22ας Ιουνίου 2022 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού 774.783,60 ευρώ, δηλαδή μικτού ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%, συνεπώς το ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,114 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date - ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022. Από την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει  την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK A.E.»

  

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση  (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2027). Μετά τη σχετική παραγραφή τα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στο τηλ: 210-6504458, email: [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v