ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Μετοχική μεταβολή (ορθή επανάληψη)

Η εταιρία με την επωνυμία «Ιντερτέκ Ανώνυμος Εταιρία- Διεθνείς Τεχνολογίες», με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιστ και άρθρο 9 παρ. 3) σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου Αμοιρίδης –Σαββίδης Α.Ε κατά τη 5-8-2019 ,μεταβλήθηκε από 8,68% σε 28,45% (ήτοι 2.397.282 δικαιώματα ψήφου), δυνάμει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 27-5-2019 (εταιρικό γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3556/2007) στην οποία συμμετείχε η ως άνω μέτοχος.

Επιπλέον το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα ο κ.Κωνσταντίνος Αμοιρίδης ως ελέγχων την εταιρεία Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ ,μεταβλήθηκε από 8,68% σε 28,45%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v