ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 16.500 ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 16/1/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 16.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,7797 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  128.365,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v