Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΙΣΙΟ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), κατΆ εφαρμογή των αποφάσεων της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαΐου 2019 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2020, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής - υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατΆ ανώτατο όριο 2.207.567 ιδίων μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς ανά μετοχή τα 2,50 Ευρώ (κατώτατο όριο) και τα 7,00 Ευρώ (ανώτατο όριο) και με ημερομηνία λήξης του ως άνω Προγράμματος την 23η Μαΐου 2021.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v