Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΛΟΥΜΥΛ: Στα 11,99 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την συγχώνευση με ΑΛΟΥΦΟΝΤ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις της Απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία πραγματοποιήθηκε δι’ απορροφήσεως της δεύτερης από την Εταιρεία και συνεπεία της οποίας εκδόθηκαν δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα μία (10.397.431) νέες κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης, κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (11.993.061,97 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (32.413.681) κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,37 € η κάθε μία, οι οποίες ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ενσωματώνουν τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα (32.413.681) δικαιώματα ψήφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Χρηματιστηριακών Υποθέσεων της Εταιρείας (τηλ. 23130-11000, υπεύθυνος κ. Ιωάννης Ιωαννίδης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v