Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει
ότι κατ’ εφαρμογήν της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του Ν.
4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της από 26.02.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης
του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι την 04.10.2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά
9.523 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,7320 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία
συναλλαγής 16.493,84 ευρώ μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την
επωνυμία ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ.
Μετά την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 45.085 ίδιες μετοχές,
ποσοστό 0,11079% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v