Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Πώληση 6.000 μετοχών από Κωνσταντίνο Γιαννίρη

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι ο κ. Κωνσταντίνος
Γιαννίρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με την από 5.10.2021 γνωστοποίηση του προς την
Εταιρεία, προέβη την 5.10.2021 σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας,
συνολικής αξίας 14.737,60 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v