Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση βάσει του άρθρoυ 24 παράγραφος 2 (α) και (β) του Ν. 3461/2006...

Ανακοίνωση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι στις 30 και 31 Μαρτίου 2022, απέκτησε 545 και 75 αντίστοιχα συνολικά κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 1,24 Ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 98,90 % από περίπου 95,05% που ήταν στις 21.01.2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v