ΕΛΠΕ: Πώληση μετοχών από στέλεχος

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν.
3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Νικόλαος
Γεωργούδας, Διευθυντικό Στέλεχος, σύμφωνα με την από 13/09/2019 γνωστοποίηση
συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 12/09/2019 σε πώληση 3.000 κοινών
μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €25.560

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v