Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Αγορές μετοχών από τον Γ. Γεράρδο

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 21 του ν. 3556/2007 καθώς και της υπΆ αριθ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και σε συνέχεια της από 31.12.2019 γνωστοποίησης που εστάλη στην Εταιρεία με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου, ότι ο κ. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη την 31η Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 3.500 κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό του εν λόγω μετόχου να υπερβεί το όριο των 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο κ. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου διαμορφώνεται από 14.713.808 (ποσοστό 66,652%) σε 14.717.308, ήτοι σε ποσοστό 66,668% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v