Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Αγορά ιδίων μετοχών

Η AUTOHELLAS ΑΤEΕ (η Εταιρεία) ανακοινώνει στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση 15.07.2020), και της από 23η Ιουλίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 25/11/2020, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 18.707 Ιδίων Μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,190 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 97.104,33 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 605.925 íδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,240% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Αγορά ιδίων μετοχών και στις 24/11

Η AUTOHELLAS ΑΤEΕ (η Εταιρεία) ανακοινώνει στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση 15.07.2020), και της από 23η Ιουλίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 24/11/2020, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 18.101 Ιδίων Μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,919 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 89.042,96 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 587.218 íδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,202% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v