Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ: Γνωστοποίηση για Επιτροπή Ελέγχου

Γνωστοποίηση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού,
των ιδιοτήτων των μελών της και της σύνθεσής της
(άρθρο 44 Ν. 4449/2017)
Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γ.Σ. της 30ης
Ιουνίου 2021:
 Επικύρωσε την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της χρήσης 2018,
αποφασίζοντας η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι ανεξάρτητη
επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους. Τα
μέλη της να είναι τρία σε αριθμό, τα δύο εκ των οποίων να έχουν την
ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ., κατά την έννοια
του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το
ένα εξ αυτών να είναι τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία,
πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και
του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της να συμπίπτει με τη θητεία των
μελών του Δ.Σ., η οποία είναι πενταετής και λήγει στις 17.07.23.
 Επικύρωσε την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της χρήσης 2018,
που εξέλεξε το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017,
καθώς και τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002
και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως αναγράφεται αιτιολογημένα στην
απόφαση της Γ.Σ. για καθένα εξ αυτών, ήτοι τους:
α) Καθ. κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο - ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο
μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας,
β) κ. Robin D. Joy - ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. της
Εταιρείας.
γ) κ. Δημήτριο Δ. Λεβεντάκη - φορολογικό σύμβουλο-οικονομολόγο,
με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ως τρίτο
πρόσωπο - εξωτερικό μέλος της Ε.Ε. ανεξάρτητο από την Εταιρεία,
κατά το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.
Καλαμάτα, 30 Ιουνίου 2021
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v