Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Εταιρία για την χρήση 2020, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του N. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v