Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

KPMG: Οι φορολογικές αλλαγές που επέφερε ο Νόμος 4308/2014

Τις αλλαγές σχετικά με φορολογικά θέματα που εισάγει ο νέος Νόμος 4308/24.11.2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», αναφέρει σε έκθεσή της η KPMG.

KPMG: Οι φορολογικές αλλαγές που επέφερε ο Νόμος 4308/2014

Ο νέος νόμος καλύπτει τέσσερις μεγάλες κατηγορίες θεμάτων, επισημαίνει η KPMG.

Καταρχήν καταργεί από 1 Ιανουαρίου 2015 το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιρειών, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όλες τις σχετικές διατάξεις, εγκυκλίους, οδηγίες ή Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με τον εν λόγω Κώδικα ή τον προ ισχύσαντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).

Επιπρόσθετα περιγράφει λεπτομερώς τις λογιστικές αρχές που θα διέπουν την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είτε για τη δημοσίευση τους όταν αυτό απαιτείται από το νόμο (δηλαδή για τις επιχειρήσεις) είτε για την υποβολή τους στις φορολογικές αρχές για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η τρίτη ενότητα ενσωματώνει γενικά τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της οδηγίας, για τους σκοπούς της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, είναι ο διαχωρισμός των οντοτήτων σε τέσσερις κατηγορίες δηλαδή, «πολύ μικρές», «μικρές», «μεσαίες» και «μεγάλες».

Τέλος, υπάρχει μια ενότητα όπου παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και τις μορφές των οικονομικών καταστάσεων καθώς και λεξιλόγιο των όρων που σχετίζονται με τις λογιστικές αρχές.

Η KPMG θεωρεί ότι αν και ο νόμος εισήγαγε σημαντικές αλλαγές, αλλαγές που αναμένονταν εδώ και καιρό όπως η κατάργηση του ΚΒΣ, δυστυχώς δεν προχώρησε τόσο ώστε να εξαλείψει πραγματικά όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εισάγει μια ενιαία βάση λογιστικών αρχών για τη χώρα, όπως για παράδειγμα τα ΔΠΧΑ. Τώρα θα έχουμε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και τα ΔΠΧΑ. Επιπλέον, οι νέες ρυθμίσεις δεν είναι αρκετά τολμηρές, ώστε να μείνουμε μακριά από προκαθορισμένες οδηγίες ως προς τον τρόπο που τα βιβλία πρέπει να τηρούνται και ποια βιβλία πρέπει να τηρούνται. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες, η υποχρέωση τήρησης βιβλίων συνοψίζεται απλά στην ακόλουθη φράση «οι οντότητες πρέπει να τηρούν με συνέπεια τα κατάλληλα βιβλία».

Με τον τρόπο αυτό εναποθέτει την ευθύνη στις εταιρείες να διασφαλίζουν ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Σημειώνουμε ότι ανοικτά παραμένουν διάφορα πρακτικά θέματα όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου όπως το δυσανάλογο διαχειριστικό βάρος που φαίνεται καταρχήν να επιβάλλεται στις μικρότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις, θέματα αρμοδιότητας για την εποπτεία και επιβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο καθώς και το ποιες αρμοδιότητες θα αναλάβουν οι φορολογικές αρχές σχετικά με την ορθή τήρηση των νέων διατάξεων για την τήρηση φορολογικών βιβλίων στην πράξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι λοιποί τομείς που θα επηρεάσουν τον τρόπο που ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν ως ακολούθως:

· Ο νέος Νόμος εισάγει ένα νέο λογιστικό σχέδιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μέρος του λογιστικού συστήματος των οντοτήτων που έχουν τη σχετική υποχρέωση και προσδιορίζει το περιεχόμενο, την ονοματολογία και τον βαθμό ανάλυσης των λογαριασμών.

· Ο νέος Νόμος παρέχει τη δυνατότητα στις οντότητες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον σχέδιο λογαριασμών με τους νέους κανόνες ή να υιοθετήσουν το νέο σχέδιο λογαριασμών.

· Καταργείται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.

· Οι διατάξεις του Νόμου 1809/1988 περί Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών εξακολουθούν να ισχύουν για τις λιανικές πωλήσεις, ενώ για άλλου τύπου πωλήσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται οι φορολογικοί μηχανισμοί εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές προϋποθέσεις.

· Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. θα εφαρμόζουν μόνο τις διατάξεις του νόμου που αναφέρονται στο λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται για φορολογικούς σκοπούς καθώς και στην διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος.

· Η δομή των οικονομικών καταστάσεων που υιοθετείται υποχρεωτικά από τον νέο νόμο για τις «μεγάλες» και τις «μεσαίες» οντότητες περιλαμβάνει (α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, (β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, (γ) την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης,
(δ) το Προσάρτημα, ενώ για τις «μεγάλες» οντότητες περιλαμβάνεται επιπλέον (ε) η Κατάσταση Χρηματοροών.
Για τις «μικρές» και «πολύ μικρές» οντότητες απαιτείται μόνο
(α) ο Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,
(β) η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και (γ) το Προσάρτημα.

· Αλλάζει ο τρόπος αντιμετώπισης Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (leasing). Πιο συγκεκριμένα, ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην μισθώτρια επιχείρηση με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται από την μισθώτρια επιχείρηση ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζονται ως χορηγηθέντα δάνεια.

· Σημαντική καινοτομία του νέου Νόμου αποτελεί η δυνατότητα των οντοτήτων να επιμετρούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους στην εύλογη αξία (fair value), όταν αυτή καθίσταται αξιόπιστα εφικτή, έναντι του κόστους.

· Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Βάσει του νέου Νόμου, η διοίκηση της οντότητας ευθύνεται για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης και της συστηματικής κατανομής της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του.

· Επίσης, καινοτομία του νέου Νόμου αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας της αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία παρέχει στις οντότητες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση υπό προϋποθέσεις, δηλαδή ποσά που προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό και της φορολογικής βάσης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v