Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Εκτόξευση EBITDA θυγατρικών στα 61,7 εκατ. το α’ εξάμηνο

Για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο του 2009 ο όμιλος καταγράφει κέρδη (9,2 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT). Πώς κινήθηκαν οι θυγατρικές. Δηλώσεις Ευθ. Μπουλούτα.

MIG: Εκτόξευση EBITDA θυγατρικών στα 61,7 εκατ. το α’ εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το Α’ Εξάμηνο 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση €26 εκ, ήτοι 4,7%, και ανήλθαν στα €586,1 εκατ., παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το Β’ Τρίμηνο 2015 κατέγραψαν αύξηση 4,7% έναντι του Β’ Τριμήνου 2014, διατηρώντας τη θετική πορεία που καταγράφηκε κατά το Α’ Τρίμηνο 2015 (ετήσια αύξηση 4,6%).

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών (σ.σ. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιρειών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) το α’ Εξάμηνο 2015 παρουσίασαν περαιτέρω σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη €61,7 εκατ. έναντι €11,8 εκατ. το α' Εξάμηνο 2014.

Η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA αλλά και στην συνεχιζόμενη πρόοδο των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 620 μονάδες βάσης ετησίως στο 23,6%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους. Τούτο συνέβαλε στην σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 840 μονάδες βάσης ετησίως στο 10,5%.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη €54,5εκ έναντι €5,2εκ το Α’ Εξάμηνο 2014, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του Ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατά το Α’ Εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο του 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη €9,2εκ έναντι ζημίας €37,1εκ το Α’ Εξάμηνο 2014.

Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε ζημία €51,9εκ έναντι ζημίας €76,2εκ το Α’ Εξάμηνο 2014. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €0,3εκ έναντι ζημίας €1,8εκ το Α’ Εξάμηνο 2014.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.06.2015 ανήλθε στα €838εκ (έναντι €923εκ την 31.12.2014), που αντιστοιχεί σε €0,89 ανά μετοχή (έναντι €0,98 την 31.12.2014). Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής την 30.06.2015 ανήλθαν σε €5,5εκ και σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο στα €110εκ.

Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2015 μειώθηκαν κατά €6εκ έναντι της 31.12.2014, στα €1,75 δισ. Την 30.06.2015, η σύνθεση του ενοποιημένου δανεισμού του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, λόγω της αναταξινόμησης υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες, συνεπεία της σταδιακής ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης-αναχρηματόδοτησης του δανεισμού. Περαιτέρω, η Εταιρία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για την σύναψη συμφωνιών αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων.

Με τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών, η Εταιρία θα ολοκληρώσει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, επιτυγχάνοντας την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εν λόγω βελτίωση της κατανομής του δανεισμού:

ΟΜΙΛΟΣ

(ενοποιημένη βάση, % συνόλου)

31.12.2013

31.12.2014

30.06.2015

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

26%

47%

53%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

74%

53%

47%


Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνέχισαν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά το αβέβαιο, λόγω της πολιτικής κατάστασης, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

* Όμιλος VIVARTIA: κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (6,5% ετησίως στα €292,0εκ), (β) η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA στα €19,0εκ έναντι €3,8εκ το Α’ Εξάμηνο 2014, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και (γ) η επάνοδος στην κερδοφορία σε επίπεδο αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €3,9εκ έναντι ζημίας €10,4εκ το Α’ Εξάμηνο 2014).

Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 31,7% το Α’ Εξάμηνο 2015) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 65,1% το Α’ Εξάμηνο 2015). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το Α’ Εξάμηνο 2015 ενισχύθηκε στο 26,6% (έναντι 25,4% το Α’ Εξάμηνο 2014).

* Όμιλος ATTICA: κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (4,5% ετησίως στα €108,9εκ), (β) η επάνοδος στην κερδοφορία σε επίπεδο τόσο λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA (κέρδη €19,0εκ έναντι ζημίας €2,2εκ το Α’ Εξάμηνο 2014) όσο και αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €7,3εκ έναντι ζημίας €14,3εκ το Α’ Εξάμηνο 2014). Η επάνοδος στην κερδοφορία σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων οφείλεται στη λειτουργική μόχλευση, στη συνετή και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων, η οποία συνέβαλε τόσο στη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο όσο και στην εξοικονόμηση καυσίμων.

* Όμιλος ΥΓΕΙΑ: κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2015 είναι η περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων EBITDA (αύξηση κερδών 16% ετησίως στα €11,9εκ έναντι €10,3εκ το Α’ Εξάμηνο 2014), παρά την οριακή μείωση των πωλήσεων (0,5% ετησίως στα €114,5εκ), λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους (διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά περίπου 150 μονάδες βάσης στο 10,4%).

Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας.
Προτεραιότητες της διοίκησης του Ομίλου MIG αποτελούν η περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών, η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού (σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές), με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού, η υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των κύριων θυγατρικών εταιριών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης-αναχρηματοδότησης του δανεισμού.

Στα πλαίσια της στρατηγικής δυναμικής διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, τον Ιούλιο 2015 ο Όμιλος MIG υπέγραψε συμφωνία πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει στις εταιρίες FAI rent-a-jet AG (25.500 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51%) και FAI Asset Management GmbH (5.000.001 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,1%) στο μέτοχο μειοψηφίας Axtmann Holdings AG και σε μέλη της οικογένειας Axtmann.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του μερίσματος προηγούμενης χρήσης, ανήλθε στα €25,2εκ σε μετρητά και θα καταβληθεί τμηματικά. Παράλληλα, η εν λόγω συναλλαγή συμβάλλει και στη μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά το ποσό του συνολικού δανεισμού των δύο θυγατρικών εταιριών που ανήλθε στα €49,9εκ την 30.06.2015.

Μπουλούτας: Ο όμιλος προσαρμόζεται και αντιμετωπίζει επιτυχώς τις δύσκολες συνθήκες 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MIG, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBIT για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο 2009, απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου MIG, παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Η αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις για το μέλλον και απόδειξη ότι ο Όμιλος προσαρμόζεται και αντιμετωπίζει επιτυχώς τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιείται. Με απαραίτητη προϋπόθεση την ομαλοποίηση της Ελληνικής Οικονομίας, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι προσπάθειες όλων των εργαζομένων του Ομίλου για αναπτυξιακές δράσεις και περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας, θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τόσο τα αποτελέσματα όσο και την καθαρή οικονομική θέση της MIG στο άμεσο μέλλον».

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ

(ενοποιημένη βάση σε €εκ)

Α’ Εξάμηνο 2014

Α’ Εξάμηνο 2015

Πωλήσεις

559,9

586,1

EBITDA σύνολο θυγατρικών(1)

11,8

61,7

περιθώριο EBITDA σύνολο θυγατρικών

2,1%

10,5%

EBITDA Ομίλου(2)

5,2

54,5

περιθώριο EBITDAΟμίλου

0,9%

9,3%

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

(76,2)

(51,9)

 

ΟΜΙΛΟΣ

(ενοποιημένη βάση σε €εκ)

Α’ Τρίμηνο 2014

Α’ Τρίμηνο 2015

Β’ Τρίμηνο 2014

Β’ Τρίμηνο 2015

Πωλήσεις

257,3

269,2

302,6

316,8

EBITDA σύνολο θυγατρικών(1)

(6,2)

18,6

18,0

43,1

EBITDA Ομίλου(2)

(9,1)

15,5

14,4

39,0

(1) Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων.

(2) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v