Πότε η εφορία βάζει «χέρι» στην ταμειακή των εταιρειών

Επί τόπου κατασχέσεις των ημερήσιων εισπράξεων για ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 500 ευρώ. Τα «κόλπα» της εφορίας και τα όρια προστασίας μισθών συντάξεων και καταθέσεων. Πότε υποβάλλονται ποινικές διώξεις.

Πότε η εφορία βάζει «χέρι» στην ταμειακή των εταιρειών

Κατασχέσεις και στο ταμείο των ημερήσιων εισπράξεων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 500 ευρώ επιστρατεύει η ΑΑΔΕ προκειμένου να δώσει ένα αυστηρό μήνυμα στους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας και να κάνει παράλληλα τη δουλειά της: Να εισπράξει όσο το δυνατό περισσότερους φόρους.

Το μέτρο επανήλθε στο προσκήνιο μετά την κατάσχεση των ημερήσιων εισπράξεων γνωστού ιταλικού εστιατορίου στη Μύκονο, ο ιδιοκτήτης του οποίου είχε ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία.

Δεν είναι καινούργιο. Προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ενεργοποιήθηκε δραστικά το 2013 από τον τότε Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, σπέρνοντας πανικό στους φοροπαραβάτες.

Οι ισχύουσες διατάξεις είναι αυτές που προβλέπουν ότι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της οφειλής Υπηρεσίας, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΚΕΔΕ και είναι:

1. κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου,

2. κατάσχεση ακινήτων.

Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

Πρακτικά λοιπόν, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την εφορία, εφόσον υπερβαίνουν τα 500 ευρώ μπορεί να ενεργοποιήσει και την κατάσχεση είτε μετρητών, είτε επιταγών που θα βρεθούν στο ταμείο του φορολογούμενου κατά τη διάρκεια διενέργειας του φορολογικού ελέγχου. Είναι το ένα σκέλος της επιχείρησης «Τρίαινα» η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την περασμένη Κυριακή στη Μύκονο.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία για ληξιπρόθεσμα χρέη, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 3.727.416, με το πλήθος τους να είναι μειωμένο κατά περίπου 400.000 σε σχέση με τα 4,1 εκατομμύρια φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη τον Ιανουάριο του 2018.

Από το σύνολο των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές, η Φορολογική Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε 1.694.042 φορολογούμενος και το έχει πράξει ήδη σε ένα ποσοστό 67,13% του συνόλου ή 1.137.235 φορολογούμενους. Το μέτρο των κατασχέσεων τραπεζικών καταθέσεων έχει αγγίξει τα όριά του με περισσότερες από 5.000 εντολές κατάσχεσης σε ημερήσια βάση , με τις αρμόδιες υπηρεσίες να «χτυπούν» πλέον και με κατασχέσεις στα χέρια τρίτων υπό τη μορφή απαιτήσεων των οφειλετών από ενοίκια ή από προμηθευτές.

Και ποινικές διώξεις

Όπως διευκρινίζεται και στην τελευταία έκδοση του Φορολογικού Οδηγού της ΑΑΔΕ αναφορικά με θέματα φορολογίας, η μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο μπορεί να οδηγήσει και στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Η ποινική δίωξη υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφ όσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, προερχομένων από κάθε αιτία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής,μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.

Η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής αναστέλλεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση. Η πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο μπορεί να κριθεί ατιμώρητη από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Τα όρια

Το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το δημόσιο για το οποίο δεν λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης είναι τα 500 ευρώ, με την εξαίρεση, όμως, των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων για το οποίο δεν υπάρχει όριο. Οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κ.λπ.) συνολικού ποσού πεντακοσίων ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.

Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, καθώς και των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013.

Στην τράπεζα

Όσον αφορά κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών και ασφαλιστικών βοηθημάτων το πρώτο βήμα προστασίας είναι η δήλωση ενός τραπεζικού λογαριασμού ως ακατάσχετου.

Υπό αυτή την προϋπόθεση, οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ.

Όσον αφορά τις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v