Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κινήσεις για να μπει τέλος στη «χαρτούρα» του Δημοσίου

Η τεχνολογία στο πλευρό της καθημερινότητας. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει συναλλαγές με το Δημόσιο μόνο με ένα «κλικ». Οι κινήσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση της γραφειοκρατίας.

Κινήσεις για να μπει τέλος στη «χαρτούρα» του Δημοσίου

Αναμονή για ένα έγγραφο μέχρι και 20 ημέρες. Ταλαιπωρία με απανωτές επισκέψεις σε υπηρεσίες για κατάθεση εγγράφων για επιδόματα ή συντάξεις. Τόνοι επίσημων εγγράφων που καταλήγουν σε υπόγεια αφού πρώτα «κοσμούν» για χρόνια τα γραφεία διευθυντών και υπαλλήλων. Πρόκειται για την εικόνα καθημερινότητας στο Δημόσιο και στη σχέση του με τον πολίτη για δεκαετίες, που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει να αλλάξει.

«Όραμα» ένα αύριο χωρίς ταλαιπωρία στις επαφές του πολίτη με το Ελληνικό δημόσιο αλλά και ανάμεσα στις χώρες-κράτη της ΕΕ με κατάργηση της γραφειοκρατίας μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται ήδη εθνική στρατηγική, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει σε πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα διακίνησης εγγράφων με τεχνητή νοημοσύνη.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέστησε ομάδα εργασίας για το ευρωπαϊκό έργο GLASS στο πλαίσιο του H2020. Πρόκειται για μια ερευνητική πρόταση, για ένα νέο μοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες. Είναι προσπάθεια για νέα αρχιτεκτονική διακίνησης εγγράφων με παροχή κατανεμημένων υπηρεσιών μεταξύ κρατών-μελών, κρατικών φορέων και πολιτών, αλλά και μεταξύ πολιτών με χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής.

Παράλληλα στο σχέδιο Δράσης του υπουργείου για το 2021 αναφέρεται πως προτεραιότητα αποτελεί ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα. Ήδη το σχετικό κείμενο συντάσσει επιτροπή εγνωσμένης αξίας ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων. Περιγράφει τις προτεραιότητες και αναλύει τις δράσεις που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες πιλοτικές εφαρμογές ανά τομέα πολιτικής.

Ουσιαστικά κάθε τομέας, κάθε υπουργείο και κάθε δημόσιος οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να συναλλάσσεται με το κοινό από απόσταση, χωρίς τη μεταφορά εγγράφων παρά μόνο ηλεκτρονικά, με αδιανόητες ταχύτητες και μια κοινή και ευέλικτη βάση δεδομένων κοινής χρήσης.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Το πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα με ομάδας εργασίας που συστήθηκε, μεταξύ άλλων, εμπεριέχει μηχανισμούς διακίνησης εγγράφων και παροχής υπηρεσιών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, σεβόμενοι τις βασικές αρχές της Ε.Ε. περί Single Sign On, Once Only Principle, Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης κ.α.

Παράλληλα αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών και στην αποφυγή της γραφειοκρατίας. Τα αποτελέσματα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος θα εξαρτηθούν και από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού αυτού προγράμματος, όπως και από την εφαρμογή/συνέργεια καινοτόμων τεχνολογιών στην υλοποίηση της προτεινόμενης πλατφόρμας.

Ακολούθως, τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν με βάση τα τρία σενάρια που έχουν προταθεί και τους τεθέντες δείκτες. Η σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας έγινε στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και το έργο έχει τον τίτλο «Υλοποίηση του έργου HORIZON με τίτλο GLASS».

Αντικείμενο του έργου:

Πρόκειται για μια ερευνητική πρόταση, η οποία έχει στόχο να προτείνει και να υλοποιήσει (σε pilot) ένα νέο μοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διερευνώντας παράλληλα τις σχετικές τεχνολογικές προκλήσεις και ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες (όπως κατανεμημένα συστήματα αρχείων και ledgers, blockchain για διασύνδεση εγγράφων, ΑΙ/ νευρωνικά δίκτυα για διαλειτουργικότητα/ αντιστοίχιση data models κ.λπ.).

Το εν λόγω έργο, εφόσον έχει επιτυχή έκβαση, δύναται να αποτελέσει πρόταση υλοποίησης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πύλης (SDG). Στην πρόταση συμμετέχουν 11 κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς από 8 διαφορετικές χώρες. Παράλληλα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την Ελλάδα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών (το οποίο έχει επωμιστεί σημαντικό μερίδιο της τεχνολογικής συνιστώσας του έργου), αλλά και η Unisystems (integration, project management). Η συμμετοχή του Υπουργείου αριθμεί 35 ανθρωπομήνες σε χρονικό διάστημα 36 μηνών. Η συμβολή μας στο έργο, όπως προκύπτει από την πρόταση, είναι τόσο στα οριζόντια WPs (project management, dissemination) όσο και (κυρίως) στο σχεδιασμό και υλοποίηση τριών σεναρίων που εμπλέκουν διασυνοριακές υπηρεσίες καθώς και στην παράδοση εγχειριδίου (supplement στο μοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με κατευθύνσεις σχεδιασμού/ εφαρμογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες διαλειτουργικότητας, την αρχή once only και την απλούστευση των διαδικασιών.

Η ομάδα εργασίας που συστηθηκε για το ευρωπαϊκό έργο Glass περιλαμβάνει στελέχη που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν αξιόπιστα στις απαιτήσεις ενός τέτοιου έργου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «η επιτυχής ανταπόκριση θα το καταστήσει αξιόπιστο εταίρο, δημιουργώντας προϋποθέσεις και για επόμενες συμμετοχές σε αντίστοιχα έργα».

Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας

Για την υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση του έργου HORIZON με τίτλο GLASS», συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη:

1. Βασιλική Μαργαρίτη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ510076, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας, (επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας και Συντονίστρια του έργου)

2. Αναστάσιο Τσαγδή του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. AZ109239, υπάλληλο ΙΔΑΧ με βαθμό Α’ ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής του Τμήματος Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Δ/νσης Ψηφιακής Στρατηγικής.

3. Θεόδωρο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ212027, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Γραφείου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Υπηρεσίας Συντονισμού της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

4. Γιακουμεττή Χρήστο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. 1039612, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου TΕ Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έργο της Ομάδας Εργασίας

Στο πλαίσιο του έργου GLASS, η ομάδα εργασίας θα εκπροσωπεί το Υπουργείο σε όλες τις απαιτούμενες συναντήσεις και θα συμβάλλει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των παραδοτέων των πακέτων εργασίας

Για την εύρυθμη εκτέλεση του έργου της Ομάδας εργασίας και τον επιτυχή συντονισμό των μελών της κατά την υλοποίηση του στόχου της, θα συντάσσονται τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες θα υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών και στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται στις 31-12-2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v