Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πακέτο χρηματοδότησης για επενδύσεις σε startups

Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για τη λήψη ενίσχυσης από το σχετικό πρόγραμμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία. Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται.

Πακέτο χρηματοδότησης για επενδύσεις σε startups

Περισσότερες από 300 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση για τη λήψη επιχορήγησης από το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης που προκηρύχθηκε τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία Covid-19.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως χθες είχαν αιτηθεί έκτακτη ενίσχυση 302 startups, με τις 144 εξ αυτών να έχουν ενημερωθεί ότι οι αιτήσεις τους εγκρίνονται. Αντίθετα, οι αιτήσεις 25 επιχειρήσεων απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν μια σειρά προϋποθέσεων.

Το ποσό της επιχορήγησης - δημόσιας δαπάνης για τις 144 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανέρχεται συνολικά στα 10,7 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι το μέσο ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στις 74.000 ευρώ.

Πάντως εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και ένα νέο πακέτο εγκρίσεων, καθώς η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα βρίσκεται στην τελική φάση των αξιολογήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα που αφορά τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο «Elevate Greece» είναι συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τι χρηματοδοτείται

Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000 ευρώ και μέγιστο τις 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Στην περίπτωση που η ωφελούμενη επιχείρηση έχει λάβει και άλλες ενισχύσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι μικρότερο του 80%, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση (σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» όπως αυτή ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει, να μην υπερβαίνει το ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης (κωδικός 102),
  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης (κωδικός 202) του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες (κωδικοί 181, 281, 481),
  • των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485).

Ειδικότερα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019 ή 2020): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285 και 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ενώ δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v