Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επισπεύδεται η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Σύμβουλο για την επιτάχυνση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και του Δικτύου Δημοσίου Τομέα αναζητά η ΚτΠ. Στόχος η αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, το οποίο θα δημιουργήσει ένα «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του κράτους.

Επισπεύδεται η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Στη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ)» προχώρησε η ΚτΠ.

Πρόκειται για τον δεύτερο διαγωνισμό που αφορά το συγκεκριμένο έργο καθώς λίγες ημέρες πριν, η ΚτΠ είχε προχωρήσει στη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υποστήριξη και παρακολούθηση των φάσεων site survey και rollout του Σύζευξις ΙΙ». Και οι δύο διαγωνισμοί που βρίσκονται στο «αέρα» στοχεύουν στην υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ χωρίς καθυστερήσεις, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση όλου του δημοσίου σε ένα προηγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης, τεχνικής βοήθειας, ελέγχου και αξιολόγησης) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του έργου σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει αποτελεσμάτων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ο προϋπολογισμός του Έργου -εκτιμώμενη αξία σύμβασης- ανέρχεται στο ποσό των 2.094.300 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €2.596.932, ΦΠΑ €502.632) και αναλύεται ως εξής:

- Προϋπολογισμός αρχικού έργου: €1.611.000 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €1.997.640 (ΦΠΑ €386.640)

- Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: έως €483.300 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 599.292 (ΦΠΑ € 115.992)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/10/2021 και ώρα 12:00. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι ένα μήνες.

Το Έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης αποτελεί στην ουσία ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επάρκειας του Σχήματος Διοίκησης του συνολικού Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής σε όρους ποιότητας, χρόνου και κόστους διαχείρισης, παρακολούθησης και παραλαβής του.

Σκοπός του έργου

Η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και των υποστηρικτικών του δράσεων απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης. Λόγω του μεγέθους και της κρισιμότητας του ως άνω έργου, τις εν λόγω ενέργειες θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου.

Κατά συνέπεια, σκοπός του έργου του ΣΤΥ είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση καθώς και ο συντονισμός όλων των διαχειριστικών ενεργειών του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και η Τεχνική υποστήριξη του Δικαιούχου και του κυρίου της πράξης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του συνολικού έργου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΣΤΥ θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης, τεχνικής βοήθειας, ελέγχου και αξιολόγησης) καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης.

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Κυρίως Έργο) θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κ.λπ. σε μειωμένο κόστος. Αποτελεί το «έργο-πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ).

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι:

  • Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοικτού δικτύου του Δημόσιου Τομέα, βασισμένου σε προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες, που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους δημόσιους φορείς.
  • Η παροχή βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων κ.λπ.), προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών φωνής και εικόνας στους φορείς και κατά συνέπεια, η βελτίωση της λειτουργίας τους.
  • H εξασφάλιση της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Η εξασφάλιση ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.
  • Ο εξορθολογισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Δημόσιων Φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Η μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του κράτους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης της ζήτησης για συναφείς υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v