Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΥΠΟΙΟ: Διευκρινίσεις για ΣΑΔΦ με Ιταλία

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) σε σχέση με φόρους εισοδήματος - κεφαλαίου και αποτροπής φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας παρέχει το ΥΠΟΙΟ.

ΥΠΟΙΟ: Διευκρινίσεις για ΣΑΔΦ με Ιταλία
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και αποτροπής της φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει, οι Ανώνυμες Εταιρείες (SPA-Societa Per Azioni), οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά Μετοχές (SAPA- Societa in Accomandita Per Azioni) και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (SRL-Societa a Responsabilita Limitata) με έδρα την Ιταλία, είναι υποκείμενες στο φόρο εισοδήματος των εταιρειών, στη χώρα τους.

Επομένως, οι εταιρείες με τη μορφή SPA, SAPA και SRL, οι οποίες αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, υπόκεινται ως νομικά πρόσωπα σε φορολογία εισοδήματος στην Ιταλία και είναι κάτοικοι (residents) Ιταλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της στο θέμα αναφερόμενης Σύμβασης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι ευεργετικές διατάξεις της συγκεκριμένης Σ.Α.Δ.Φ., θα πρέπει να πιστοποιείται η φορολογική κατοικία του αλλοδαπού νομικού προσώπου (SPA, SAPA, SRL). 

Αντιθέτως, οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (SNC-Societa in Nome Colletivo) και οι Απλές Ετερόρρυθμες Εταιρείες (SAS-Societa in Accomandita Semplice) είναι προσωπικές εταιρείες (partnerships) και δεν είναι υποκείμενες στο φόρο επί των ιταλικών εταιρειών (Κώδικας Φορολογίας Εταιρειών). Τα εισοδήματα που αποκτούν οι εν λόγω εταιρείες καταλογίζονται σε κάθε έναν εταίρο, ανάλογα με το μερίδιο συμμετοχής του στα κέρδη, σύμφωνα με τον Ιταλικό Κώδικα των Φόρων επί των Εισοδημάτων.

Επομένως, οι προσωπικές εταιρείες (partnerships) SNC και SAS, δεν υπόκεινται ως νομικά πρόσωπα σε φορολογία εισοδήματος στην Ιταλία, δεν θεωρούνται κάτοικοι Ιταλίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να επικαλούνται τις ευεργετικές διατάξεις της συγκεκριμένης Σύμβασης. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές θα πιστοποιείται η φορολογική κατοικία των εταίρων της αλλοδαπής προσωπικής εταιρείας (SNC, SAS). 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus