Νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον ΟΛΠ

Ο κύριος Τσομάκος Νικόλαος αναλαμβάνει νέος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον ΟΛΠ

Η εταιρεία «ΟΛΠ ΑΕ» ανακοινώνει ότι νέος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κύριος Τσομάκος Νικόλαος, σε αντικατάσταση της κυρίας Παντελοπούλου Ευγενίας.

Ο κ. Τσομάκος πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως άρθρο 15 του ν. 4706/2020) και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις για την ανάληψη της ως άνω θέσεως καθώς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) και διαθέτει σχεδόν εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο.

Ο Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα παρέχει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα συνεργάζεται με αυτήν και θα διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας από αυτήν.

Ο κ. Τσομάκος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας από την 17.04.2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v