Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Κατά 100% καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου

Κατά 100% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων του ομίλου Ideal.

Ideal: Κατά 100% καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου
Κατά 100% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων του ομίλου Ideal.

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της εταιρίας Ομιλος Ideal γνωστοποιεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την β’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 17/03/2006 και πραγματοποιήθηκε από τις 18/03/2006 έως και τις 23/05/2006, καλύφθηκε κατά 100% με την καταβολή συνολικού ποσού 53.256.550 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 10.651.310 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Με την από 21/03/2006 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας κατόπιν εξουσιοδότησης της γενικής συνέλευσης οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά 46,7% σε παλαιούς μετόχους της, κατά 28% σε δανείστριες τράπεζες και κατά 25,3% σε λοιπούς πιστωτές, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέλθει σε 53.256.550 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 3.195.393 ευρώ, με την έκδοση 10.651.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Καθότι, οι μετοχές της εταιρίας βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακά και οι νέες μετοχές που προέκυψαν, από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους, μετά την έγκριση επαναδιαπραγμάτευσης των παλαιών και την εισαγωγή των νέων μετοχών από τις Χρηματιστηριακές Αρχές.

Οι Χρηματιστηριακές Αρχές και η εταιρία δεν δεσμεύονται για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών ούτε και για το χρόνο που αυτό θα επιτευχθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v