Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,34 ευρώ σε 0,60 ευρώ, προς συμψηφισμό ζημιών, αποφάσισε, η επαναληπτική γενική συνέλευση της Μπουτάρης που συνήλθε στις 18 Ιουλίου με απαρτία 51,71%.

Μπουτάρης: Απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,34 ευρώ σε 0,60 ευρώ, προς συμψηφισμό ζημιών, αποφάσισε, η επαναληπτική γενική συνέλευση της Μπουτάρης που συνήλθε στις 18 Ιουλίου με απαρτία 51,71%.

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μπουτάρης κατά 20.252.320 ευρώ δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 1,34 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Αποφασίσθηκε η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Μπουτάρης κατά 20.252.320 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,34 ευρώ σε 0,60 ευρώ, προς συμψηφισμό ζημιών.

Μετά την ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει εκ νέου στο ποσό των 16.420.800 ευρώ διαιρούμενο σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v