Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas:Γ.Σ. στις 28/6 για επιστροφή κεφαλαίου

Τη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και την αγορά ακινήτων από την εταιρία Βελμάρ καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Autohellas που θα πραγματοποιηθεί στις 28/6/2013. Τα υπόλοιπα θέματα.

Autohellas:Γ.Σ. στις 28/6 για επιστροφή κεφαλαίου
Η Autohellas πραγματοποιεί τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2012, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας- Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω αποφάσεων. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

7. Έγκριση αγοράς ακινήτων από την εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. κατ΄ άρθρο 23α του 2190/1920.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v