Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αutohellas: Επιστροφή κεφαλαίου 0,64 ευρώ

ποσό των 7.756.800 ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Autohellas θα διανεμηθεί στους μετόχους, με την καταβολή σε αυτούς μετρητών. Kάθε μέτοχος θα λάβει ποσό 0,64 ευρώ ανά μετοχή.

Αutohellas: Επιστροφή κεφαλαίου 0,64 ευρώ
Η Autohellas, ενημερώνει ότι κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2013, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 25 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 27,917,155 μετοχές επί συνόλου 36.360.000, ή 76.78% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

-Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2012, την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών.

-Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

- Επέλεξε ομόφωνα την ΕΝΕΛ Ελεγκτική ΑΕ να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2013, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβής τους.

- Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2012 έως 31.12.2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01.01.2013 έως 31.12.2013

- Ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω αποφάσεων.

Ποιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

α. H συνένωση των μετοχών της Εταιρίας ανά 3, δηλαδή για κάθε 3 παλαιές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας να εκδοθεί μια νέα. Συνεπώς η αντικατάσταση των παλαιών 36.360.000 κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών έκδοσης της Εταιρίας, οι οποίες είχαν έκαστη ονομαστική αξία 0,32 ευρώ, με 12.120.000 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, έκαστη των οποίων θα έχει ονομαστική αξία 0,96 ευρώ.

β. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,32 ευρώ, άρα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.756.800 ευρώ, ήτοι από 11.635.200 ευρώ στα 3.878.400 ευρώ, διαιρούμενου σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Το ανωτέρω ποσό των 7.756.800 ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα διανεμηθεί στους μετόχους, με την καταβολή σε αυτούς μετρητών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ήτοι κάθε μέτοχος θα λάβει ποσό 0,64 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί για την παραπάνω διαδικασία είναι οι εξής :

Αποκοπή : Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου (record-date): Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αγορά ακινήτων από την εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v