Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 5,61 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Νίκας στο εξάμηνο ανήλθαν σε ζημίες €5,61 εκατ. έναντι ζημιών €3,75 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Νίκας: Στα 5,61 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε €29,11 εκατ. έναντι €31,18 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας μείωση κατά 6,63%.

Ενισχυμένα κατά 6,24% διαμορφώθηκαν τα μικτά κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε €11,79 εκατ. έναντι €11,09 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σημαντική βελτίωση παρουσίασε και το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 4,91 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 40,49% επί του κύκλου εργασιών έναντι 35,58% το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €4,70 εκατ. έναντι κερδών €0,27 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των €1,25 εκατ. που αφορούν σε έξοδα ανάκλησης προϊόντων, ανακοινώσεων, καταστροφών αποθεμάτων κλπ. Επιπρόσθετα η Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο σχημάτισε προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους €3,39 εκατ. Μη συμπεριλαμβάνοντας τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις το EBITDA διαμορφώνεται σε ζημία €0,06 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €5,86 εκατ. έναντι €0,89 εκατ. το 2012.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε ζημιές €7,88 εκατ. έναντι ζημιών €2,94 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές €7,58 εκατ. έναντι ζημιών €3,17 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, επηρεασμένα πέραν των ανωτέρω και από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας από τον οποίο προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε €31,76 εκατ. έναντι €32,95 εκατ. πέρυσι παρουσιάζοντας κάμψη κατά 3,6%.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 6,6% και διαμορφώθηκε σε €12,89 εκατ. έναντι €12,10 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, με το περιθώριο μικτούς κέρδους να διαμορφώνεται σε 40,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 36,7% το 2012 ενισχυμένο κατά 3,9 μονάδες βάσης.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε ζημιές €1,07 εκατ. έναντι κερδών €0,64 εκατ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των €1,25 εκατ. που αφορά σε έξοδα ανάκλησης προϊόντων, ανακοινώσεων, καταστροφών αποθεμάτων κλπ. Εξαιρώντας τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώνεται σε κέρδος €0,19 εκατ.

Το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές €2,68 εκατ. έναντι ζημιών €1,00 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές €5,06 εκατ. έναντι ζημιών €3,55 εκατ. το 2012.

Το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε σε ζημιές €5,71 εκατ. έναντι ζημιών €3,85 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012 έχοντας επιβαρυνθεί πέραν των ανωτέρω και με την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από την οποία προέκυψε πρόσθετος αναβαλλόμενος φόρος.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες €5,61 εκατ. έναντι ζημιών €3,75 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου α’ εξάμηνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04/04/2012 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. β του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 10/04/2012.

Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, από την αρχή της τρέχουσας χρήσης, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά, στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μετατροπή σταθερών συντελεστών κόστους σε μεταβλητούς, γεγονός που επιτρέπει την ευελιξία του Ομίλου και την προσαρμογή σε νέα κοστολογικά δεδομένα όποτε αυτό απαιτείται, ενώ σημαντική προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των εμπορικών όρων συνεργασίας με τους μεγάλους πελάτες.

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v