Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Ζημιές 6,38 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας για τον όμιλο της Νίκας στο 9μηνο ανήλθαν σε ζημίες €6,38 εκατ. έναντι ζημιών €5,65 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Νίκας: Ζημιές 6,38 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2013.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο εννεάμηνο του 2013 σημείωσε πτώση κατά 7,12% και διαμορφώθηκε σε €45,35 εκατ. έναντι €48,83 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οριακή πτώση κατά 0,03% σημείωσαν τα μικτά κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 σε €18,11 εκατ. έναντι €18,12 εκατ. το εννεάμηνο του 2012. Επίσης ενισχυμένο κατά 2,83 μονάδες βάσης διαμορφώθηκε το περιθώριο μικτού κέρδους το οποίο ανήλθε σε 39,93% επί του κύκλου εργασιών έναντι 37,10% το εννεάμηνο του 2012.

Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ζημιές €5,19 εκατ. έναντι κερδών €1,36 εκατ. το εννεάμηνο του 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των €1,25 εκατ. που προέκυψαν από την ανάκληση προϊόντων της Εταιρίας λόγω της συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο προέβη σε απομείωση απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους €4,69 εκατ. Εξαιρώντας τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις το EBITDA διαμορφώνεται για την Εταιρεία σε κέρδη €0,76 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €6,92 εκατ. έναντι ζημιών €0,38 εκατ. πέρυσι.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2013 σε ζημιές €9,68 εκατ. έναντι ζημιών €3,56 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €9,11 εκατ. έναντι ζημιών €4,70 εκατ. το εννεάμηνο του 2012, επηρεασμένα πέραν των ανωτέρω και από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας από τον οποίο προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 3,6% και ανήλθε σε €49,60 εκατ. έναντι €51,45 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% και διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2013 σε €19,81 εκατ. έναντι €19,69 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ενώ βελτιωμένο ήταν και το περιθώριο μικτού κέρδους το οποίο ανήλθε σε 39,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 38,3% το 2012 ενισχυμένο κατά 1,6 μονάδες βάσης.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2013 σε ζημιές €0,08 εκατ. έναντι κερδών €1,74 εκατ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των €1,25 εκατ. που αφορά σε έξοδα ανάκλησης προϊόντων λόγω της συμμόρφωσής του στις υποδείξεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Εξαιρώντας τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώνεται σε κέρδος €1,18 εκατ.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε ζημιές €2,48 εκατ. έναντι ζημιών €0,71 εκατ. το εννεάμηνο του 2012, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές €5,79 εκατ. έναντι ζημιών €4,56 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Το ενοποιημένο ΕΑΤ διαμορφώθηκε σε ζημιές €6,54 εκατ. έναντι ζημιών €5,79 εκατ. το εννεάμηνο του 2012 έχοντας επιβαρυνθεί πέραν των ανωτέρω και με την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από την οποία προέκυψε πρόσθετος αναβαλλόμενος φόρος. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες €6,38 εκατ. έναντι ζημιών €5,65 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v