Ευρωσύμβουλοι: Τα σχέδια για βελτίωση ρευστότητας

Καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ρευστότητας θα διαδραματίσει η οριστική διευθέτηση του ζητήματος με τραπεζικό όμιλο. Θα έχει ως αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμη υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη.

Ευρωσύμβουλοι: Τα σχέδια για βελτίωση ρευστότητας
Το πρώτο βήμα για την βελτίωση της ρευστότητάς της θα υλοποιήσει η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι, μέσα από την δρομολογούμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (1 νέα σε κάθε 12 παλαιές μετοχές προς 1,30 ευρώ ανά τεμάχιο).

Από την πλήρη κάλυψη της έκδοσης (οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευθεί πως θα καλύψουν το 39,89% αυτής) η εισηγμένη θα αντλήσει 796 χιλιάδες ευρώ. Στις 19 Δεκεμβρίου λήγει η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων στο ΧΑ, ενώ στις 30 Δεκεμβρίου έχουμε τη λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

Η διοίκηση της εισηγμένης δηλώνει ότι, κατά την άποψη της, το κεφάλαιο κίνησής της δεν επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες για τους επόμενους δώδεκα μήνες με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να υπερβαίνει το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά το ποσό των €2,93 εκατ., βάσει των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30.09.2013.

Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πλήρη κάλυψη της τρέχουσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους €795.990, καθώς η παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική κρίση και η δύσκολη θέση που έχουν βρεθεί τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία πρόσβασης σε νέες πιστώσεις για την εισηγμένη.

Σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση της εταιρείας, "σε ενδεχόμενη περαιτέρω διεύρυνση της οικονομικής κρίσης και την αδυναμία κάλυψης της ρευστότητας από τις εκχωρημένες συμβάσεις, η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικά την κάλυψη της ρευστότητας με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρίας και την πώληση συμμετοχών που δεν συνάδουν με τη βασική της δραστηριότητα, με την περαιτέρω συγκράτηση λειτουργικών δαπανών και με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού ύψους € 500 χιλ. από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο".

Πολύ σημαντικό για τη ρευστότητα είναι και το γεγονός ότι από το Πρόγραμμα Ληξιπροθέσμων του Μνημονίου της χώρας εξοφλούνται το τελευταίο διάστημα πλήθος παλαιών τιμολογίων. Την ίδια χρονική στιγμή οι νέοι πελάτες εξυπηρετούν τα υπόλοιπά τους με ταχύτητα μικρότερη των 60 ημερών, λόγω της ανάγκης για αυξημένη απορρόφηση στο ΕΣΠΑ.

Ωστόσο, καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ρευστότητας θα διαδραματίσει η οριστική διευθέτηση του ζητήματος με τραπεζικό όμιλο που θα έχει ως αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμη υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση ύψους €1,65 εκατ. να μεταφερθεί άμεσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Παρά τις ανωτέρω εξελίξεις δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η εταιρία θα μπορέσει να δημιουργήσει επαρκείς ταμειακές ροές ή να εξασφαλίσει με άλλους τρόπους τα αναγκαία κεφάλαια προκειμένου να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές της συμβάσεις και τις λοιπές ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης και ίσως να απαιτηθούν και πρόσθετα κεφάλαια για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της».

Να σημειωθεί πως στο εννεάμηνο του 2013, η εισηγμένη εταιρεία διατήρησε τον κύκλο εργασιών σε σταθερά περίπου επίπεδα (4,997 έναντι 5,032 εκατ. ευρώ) πέρασε από ζημίες σε καθαρά κέρδη (από -792 σε +566 χιλιάδες ευρώ), σημειώνοντας παράλληλα θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 306 χιλιάδων ευρώ.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και θα επηρεαστεί θετικά από παράγοντες όπως η επιτάχυνση των απορροφήσεων του ΕΣΠΑ, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων-αξιοποιήσεων κρατικών ακινήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Στ. Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v