Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2013

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Νίκας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11,22 εκατ. έναντι ζημιών €7,03 εκατ. το 2012.

Νίκας: Διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2013

Το ενοποιημένο EBITDA  της Νίκας ανήλθε στη χρήση 2013 σε ζημιές €3,59 εκατ. έναντι κερδών €1,61 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2013 σε €60,79 εκατ. έναντι €69,63 εκατ. το 2012 σημειώνοντας πτώση κατά 12,7%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου σημείωσε αντίστοιχη πορεία και μειώθηκε κατά 26,2% ανερχόμενο το 2013 σε €19,84 εκατ. έναντι €26,88 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 32,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 38,6% το 2012.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στη χρήση 2013 σε ζημιές €3,59 εκατ. έναντι κερδών €1,61 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε ζημιές 2,27 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές €6,77 εκατ. έναντι ζημιών €1,66 εκατ. το 2012, ενώ τα ενοποιημένα EBT ανήλθαν σε ζημιές €11,16 εκατ. έναντι ζημιών €6,22 εκατ. το 2012.

Το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε στη χρήση 2013 σε ζημιές €11,46 εκατ. έναντι ζημιών €7,31 εκατ. το 2012 έχοντας επιβαρυνθεί πέραν των ανωτέρω και με την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από την οποία προέκυψε πρόσθετος αναβαλλόμενος φόρος.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €11,22 εκατ. έναντι ζημιών €7,03 εκατ. το 2012.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στη χρήση 2013 ανήλθε σε €55,33 εκατ. έναντι €66,35 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 16,61%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €17,78 εκατ. έναντι €24,91 εκατ. στη χρήση 2012, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 32,14% επί του κύκλου εργασιών έναντι 37,55% το 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2013 σε ζημιές €14,27 εκατ. έναντι κερδών €1,50 εκατ. το 2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την ανάκληση προϊόντων της Εταιρείας λόγω της συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία για την εν λόγω περίοδο, προέβη σε πρόβλεψη απομείωσης παλαιών απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους 6,8 εκατ. ευρώ καθώς επίσης και σε πρόβλεψη για εγγυήσεις σε τράπεζες υπέρ θυγατρικών 3,6 εκατ. Αν εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις το EBITDA διαμορφώνεται για την Εταιρεία σε ζημιές 2,56 εκατ. ευρώ.

Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού της λειτουργίας της, η Εταιρεία επιβάρυνε το ως άνω EBITDA της με 1 εκατ. ευρώ που αφορά σε άπαξ απομείωση βραδυκίνητων ή απαξιωμένων αποθεμάτων της, με 0,6 εκατ. ευρώ για περαιτέρω προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και με 1,8 εκατ. ευρώ για παροχές προς πελάτες της από παλαιότερες χρήσεις και τελούσαν υπό αμφισβήτηση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές €16,57 εκατ. έναντι ζημιών €0,81 εκατ. το 2012.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2013 σε ζημιές €21,00 εκατ. έναντι ζημιών €4,50 εκατ. το 2012. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές €18,44 εκατ. έναντι ζημιών €5,35 εκατ. το 2012, μεταβολή που αποδίδεται πέραν των ανωτέρω και στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας από τον οποίο προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 2013.

Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04/04/2012 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. β του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 10/04/2012.

Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, από την αρχή της τρέχουσας χρήσης, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά, στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μετατροπή σταθερών συντελεστών κόστους σε μεταβλητούς, γεγονός που επιτρέπει την ευελιξία του Ομίλου και την προσαρμογή σε νέα κοστολογικά δεδομένα όποτε αυτό απαιτείται, ενώ σημαντική προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των εμπορικών όρων συνεργασίας με τους μεγάλους πελάτες.

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v