Εβροφάρμα: Στις 10/6 η Γενική Συνέλευση

Τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Εβροφάρμα στις 10 Ιουνίου 2014.

Εβροφάρμα: Στις 10/6 η Γενική Συνέλευση

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εβροφάρμα καλεί τους µετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουνίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 08.30 το πρωί στο ∆ιδυµότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλµ. Ε.Ο. ∆ιδυµοτείχου - Ορεστιάδος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας τα θέματα ημερήσιας διάταξης αφορούν:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων σε Ενοποιηµένη και Ατοµική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 µετά από ανάγνωση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2013.

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2013.

4. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

5. ∆ιορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισµός αµοιβής τους.

6. Προέγκριση αµοιβών προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.7.2014 έως 30.06.2015

7. Έγκριση συµµετοχής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v