Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στο τρίμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 9,8% και ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε €13,81 εκατ. έναντι €15,30 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στο τρίμηνο

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2014.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 9,8% και ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε €13,81 εκατ. έναντι €15,30 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €4,58 εκατ. έναντι €6,58 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013, μειωμένο κατά 30,4%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 33,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 43,0% το 2013.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε €0,17 εκατ. έναντι €0,51 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε ζημιές €0,60 εκατ. έναντι ζημιών €0,30 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,79 εκατ. έναντι ζημιών €1,49 εκατ. πέρυσι.

Τέλος το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε ζημιές €1,37 εκατ. έναντι ζημιών €2,98 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ενώ, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €1,30 εκατ. έναντι ζημιών €2,93 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε €12,71 εκατ. έναντι €14,77 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένος κατά 13,96%.

Πτώση κατά 31,30% σημείωσαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €4,16 εκατ. έναντι €6,06 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2013, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 32,76% επί του κύκλου εργασιών έναντι 41,03% το 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε ζημιές €0,39 εκατ. έναντι κερδών €0,33 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Η Εταιρεία στην εν λόγω περίοδο προέβει σε πρόβλεψη απομείωσης παλαιών απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους ευρώ €0,51 εκατ. λόγω ύπαρξης ενδείξεων για μη ασφαλή εισπραξιμότητα. Αν εξαιρέσουμε την εν λόγω έκτακτη επιβαρύνση τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώνονται για την Εταιρεία σε κέρδη ευρώ €0,12 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €0,95 εκατ. έναντι ζημιών €0,25 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε ζημιές €1,94 εκατ. έναντι ζημιών €1,28 εκατ. το 2013, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,36 εκατ. έναντι ζημιών €2,74 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου του Α' τριμήνου 2014 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04/04/2012 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. β του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 10/04/2012.

Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, από την αρχή της τρέχουσας χρήσης, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά, στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μετατροπή σταθερών συντελεστών κόστους σε μεταβλητούς, γεγονός που επιτρέπει την ευελιξία του Ομίλου και την προσαρμογή σε νέα κοστολογικά δεδομένα όποτε αυτό απαιτείται, ενώ σημαντική προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των εμπορικών όρων συνεργασίας με τους μεγάλους πελάτες.

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v