Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2013

Η ΓΣ της εταιρίας ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014,

ΝΙΚΑΣ: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2013

Η ΝΙΚΑΣ ανακοινώνει ότι στις 26 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 67,82% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 13.721.853 μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 13.721.853 έγκυρες ψήφους) όλες τις ακόλουθες αποφάσεις:

-Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013-31.12.2013), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2013.

- Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

-Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014) την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSE COOPERS», η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

-Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

-Αποφάσισε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v