Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Η ΓΣ απέρριψε πρόταση του ΔΣ για νέα ΑΜΚ

Η Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών και προνομιούχων τίτλων απέρριψε, ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Τρία Άλφα: Η ΓΣ απέρριψε πρόταση του ΔΣ για νέα ΑΜΚ

Συνήλθε σήμερα η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εριουργία Τρία Άλφα, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 2.6.2014, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 658.699 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,99%. επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2013.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2013.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2013 τον κ Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου ΑΜΣΟΕΛ 17591 της α.ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών TMS, και αναπληρωματικό αυτού ο κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ ΑΜΣΟΕΛ 18731. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους δεν ανέλθει πλέον του ποσού των € 10.000 για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 70.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.

5. Απέρριψε, ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

6. Ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ (1.344.630 ευρώ) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 1.011.000 μετοχών της εταιρείας κατά (1,33) ευρώ ανά μετοχή.

Εν τω μεταξύ συνήλθε σήμερα η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 2.6.2014.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 127.184 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 51,91% επί του συνόλου των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2013.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2013.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2013 τον κ Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου ΑΜΣΟΕΛ 17591 της α.ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών TMS, και αναπληρωματικό αυτού ο κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ ΑΜΣΟΕΛ 18731. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους δεν ανέλθει πλέον του ποσού των € 10.000 για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 70.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.

5. Απέρριψε, ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

6. Ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ (1.344.630 ευρώ) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 1.011.000 μετοχών της εταιρείας κατά (1,33) ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v