Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το σχέδιο Σπύρου Θεοδωρόπουλου για τη Νίκας

Η πρόταση για αύξηση κεφαλαίου της εισηγμένης και γενναίο «κούρεμα» του δανεισμού. Η επένδυση των 7 εκατ. ευρώ σε δυο φάσεις. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της Νίκας. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πρότασης αναφέρει σε νέα ανακοίνωση εισηγμένη.

Το σχέδιο Σπύρου Θεοδωρόπουλου για τη Νίκας

Ρόλο εγγυητή για τη «διάσωση» της Π.Γ. Νίκας φέρεται να έχει αναλάβει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της Chipita έχει υποβάλει πρόταση προς τις πιστώτριες τράπεζες της αλλαντοβιομηχανίας για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της.

Η εισηγμένη με ανακοίνωση την Παρασκευή απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβεβαίωσε την ύπαρξη πρότασης, ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής καθώς κατατέθηκε στις τράπεζες.

Η πρόταση του κ. Θεοδωρόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, προβλέπει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης και το γενναίο «κούρεμα» του δανεισμού της εταιρίας. Μέσω αυτής της κίνησης, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο κ. Θεοδωρόπουλος επιδιώκει να «γυρίσει» την αλλαντοβιομηχανία και να διασφαλίσει την επένδυσή του. Σημειώνεται ότι ο ίδιος, ο οποίος είναι μη εκτελεστικό μέλος στο δ.σ. της Νίκας, ήδη από το 2011 έχει επενδύσει στη Νίκας περί τα 7 εκατ. ευρώ σε δύο φάσεις.

Πρώτα τον Αύγουστο του 2011 όταν είχε καλύψει πάνω από το 50% μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ, βάζοντας 5,4 εκατ. ευρώ και άλλα 1,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012 όταν η εταιρεία είχε προχωρήσει στην έκδοση και δεύτερου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής ούτε ο κ. Θεοδωρόπουλος, ούτε και οι υπόλοιποι ομολογιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Νίκας.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι με βάση τις επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, η εταιρεία και ο όμιλος είχαν ζημιές ύψους 4,2 εκατ. ευρώ και 3,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ κατά την 30 Ιουνίου του 2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό τους κατά 53,1 εκατ. ευρώ και 60,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επιπλέον, η καθαρή θέση τόσο της εταιρείας όσο και του ομίλου έχει καταστεί αρνητική (στοιχεία εξαμήνου), κατά 11,6 εκατ. ευρώ και 18,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι συνθήκες αυτές, όπως αναφέρει ο ορκωτός, συνιστούν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ο Ορκωτός επισημαίνει επίσης: "στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό".

Περαιτέρω, η εταιρεία βάσει των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν πληρούσε συγκεκριμένους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς όρους οι οποίοι αφορούν το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού η εταιρεία δεν είχε λάβει εγγράφως από τους Ομολογιούχους την παραίτηση άσκησης δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μη τήρηση των ανωτέρω όρων.

Επίσης έως την 30 Ιουνίου 2014 η εταιρεία δεν κατέβαλε τους δεδουλευμένους τόκους ύψους περίπου ευρώ 1,4 εκατ. ευρω ως όφειλε. Το αποτέλεσμα των προαναφερόμενων γεγονότων έχει οδηγήσει στην ταξινόμηση του Κοινού Ομολογιακού Δάνειου ύψους 36,8 εκατ. ευρώ και των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων 12,2 εκ. ευρώ στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Όπως αναφέρεται επίσης τα εν λόγω γεγονότα, δημιουργούν σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο διαβλεπόμενο μέλλον.

Σε άλλο σημείο της εξαμηνιαίας έκθεσης της εισηγμένης αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους επενδυτικούς φορείς για αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους και για νέα χρηματοδότηση προς κάλυψη των αναγκών της. 

Σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος της Π.Γ ΝΙΚΑΣ είναι η GCI FOOD ENTERPRISE LTD με ποσοστό συμμετοχής 67,48%, η EUROBANK με 11,99% και η DEL MAR INVEST LTD με 5,07% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Νίκας: Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πρότασης Θεοδωρόπουλου

Η από 21-11-2014 επιστολή – απάντηση προς τη Διεύθυνσή σας δεν ήταν σε συνεννόηση με τον βασικό μας μέτοχο, την Global Finance, αναφέρει η Νίκας σε νέα ανακοίνωση, με αφορμή επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη "δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιστώτριες τράπεζες που έχουν λάβει πρόταση από τον κ. Θεοδωρόπουλο. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας μας είναι η Eurobank και η Αlpha, εκτιμούμε ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος υπέβαλε την πρότασή του είτε και στις δύο πιστώτριες τράπεζες είτε σε μία εξ'αυτών.

Σύμφωνα με την Νίκας "δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πρότασης του κ. Θεοδωρόπουλου, δεν γνωρίζουμε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία θα μπορούσε να είναι σημαντική για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Δεσμευόμαστε όμως να σας γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν περιέλθει σε γνώση μας σε σχέση με το παραπάνω θέμα και θα είναι σημαντική για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v