Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Split στα δύο - δωρεάν μετοχές (1ν/1π)

Split στα δύο με διάθεση δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά, αποφάσισε η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας Δρομέας που συνήλθε στις 25 Μαίου.

Δρομέας: Split στα δύο - δωρεάν μετοχές (1ν/1π)
Split στα δύο με διάθεση δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά, αποφάσισε η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας Δρομέας που συνήλθε στις 25 Μαίου.

Αναλυτικότερα, η Δρομέας αποσκοπώντας στη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της, με τη μείωση του ανά μετοχή κόστους απόκτησής της και ιδίως, προκειμένου να είναι αυτή πιο προσιτή στους μη θεσμικούς επενδυτές απεφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 520.800,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς, που υφίσταται από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, κατά την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,03 ευρώ, διαμορφούμενης από 0,59 ευρώ σε 0,62 ευρώ.

2. Την μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των 17.360.000,00 μετοχών της εταιρίας κατά το ήμισυ, ήτοι από 0,62 ευρώ σε 0,31 ευρώ για έκαστη μετοχή, με την έκδοση ισάριθμων, ήτοι 17.360.000,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,31 ευρώ.3. Να διανεμηθούν οι ως άνω νέες μετοχές δωρεάν στους μετόχους, με την αναλογία μίας (1) νέας μετοχής ανά μία (1) παλαιά.

Ειδικότερα, θα εκδοθούν 17.360.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2007 και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) μετοχή για κάθε μία (1) παλιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες, σχετικά με την έκδοση των νέων μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν συνεχεία τη δωρεάν διανομή τους στους μετόχους της εταιρίας.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, ήδη υπεβλήθη προς έγκριση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, πρόταση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, περί του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 10.763.200 διαιρούμενο σε 34.720.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v