Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση τζίρου το 2014

Η Εβροφάρμα ανακάµπτει σε πωλήσεις πάνω από τα επίπεδα της χρήσης 2012 αλλά µε διαφοροποιηµένο δίκτυο πωλήσεων και µείγµα προϊόντων. Η δυναµική αυτή συνεχίζεται και στο πρώτο τρίµηνο του 2015. Επίσης επανακάµπτει η κερδοφορία προ φόρων του οµίλου.

Εβροφάρμα: Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση τζίρου το 2014

Την αύξηση του κύκλου εργασιών το 2014, τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και για τον εταιρικό κύκλο ανακοίνωσε η Εβροφάρμα. 

Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 25.272 χιλ. έναντι € 23.467 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 24.737 χιλ. έναντι € 22.843 χιλ. της προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 8,3%..

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του οµίλου ανήλθαν σε € 3.522 χιλ. έναντι € 2.999 χιλ της συγκριτικής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 17,4% και της εταιρείας € 2.452 χιλ. έναντι € 2.454 χιλ της προηγούµενης περιόδου.

Επίσης, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 268 χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν αρνητικό (€ -599 χιλ). Αντίστοιχα, οι ζηµίες προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε - € 181 χιλ. σηµαντικά µειωµένες σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό είχε ανέλθει σε € - 760. 

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι για τη χρήση 2014 διενεργήθηκαν επιπλέον προβλέψεις ποσού € 537 χιλ. για κάλυψη ζηµιών από τη πιθανότητα µη ρευστοποίησης εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας. Επίσης διενεργήθηκαν αποµειώσεις αποθεµάτων ποσού € 90 χιλ. και € 60 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η Εταιρεία προέβη στην επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των µηχανηµάτων της βασιζόµενη σε σχετική έκθεση. Ως αποτέλεσµα της επανεκτίµησης, οι συντελεστές απόσβεσης του µηχανολογικού εξοπλισµού µειώθηκαν και τα αποτελέσµατα της υπό εξέταση περιόδου επιβαρύνθηκαν µε λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 650 χιλ. ευρώ περίπου.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων επηρεάσθηκε αρνητικά από φορολογία € 548 χιλ. και έτσι ανήλθε σε ζηµία € - 280 χιλ. € έναντι ζηµίας € -398 χιλ. € της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµία € -539 χιλ. € έναντι -475 χιλ., αντίστοιχα. Η σηµαντική αύξηση του φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2014 σε σχέση µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο αντανακλά:

o Στην πρόβλεψη για επιπλέον φόρο εισοδήµατος των χρήσης 2008 και 2009 ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου που ολοκληρώνεται σύντοµα.

o Τη θετική πορεία των αποτελεσµάτων προ φόρων καθώς η Campus «δηµιουργεί» φορολογητέο αποτέλεσµα το οποίο θα συµψηφιστεί µε φορολογικές ζηµίες προηγούµενων χρήσεων. Ως εκ τούτου η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επί των φορολογικών ζηµιών µειώνεται µε αντίστοιχη επιβάρυνση του φόρου εισοδήµατος της περιόδου.

o Στο συµψηφισµό αφορολόγητων αποθεµατικών µε φορολογικές ζηµίες βάσει των σχετικών φορολογικών διατάξεων µε συνέπεια οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις να µειωθούν αντίστοιχα.

o Στην υπό εξέταση χρήση περιλαµβάνονται προβλέψεις για κάλυψη ζηµιών από πιθανή µη ρευστοποίηση απαιτήσεων για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

Επίσης, στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος περιλαµβάνονται και:

o Ζηµία από αποτίµηση interest rate swap ποσού € 97 χιλ προ φόρων

o Αναλογιστικές ζηµίες αναφορικά µε παροχές προς τους εργαζόµενους ποσού € 29 χιλ προ φόρων

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων , η αύξηση του ιδιοπαραγώµενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος , επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατά επέκταση την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών. Ήδη , η θυγατρική CAMPUS A.E. µε το cluster των δέκα νέων κτηνοτρόφων που δηµιούργησε στο χωριό Μέστη , παράγει 30 τόνους γάλα την ηµέρα που αντιπροσωπεύει το 2% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Ταυτόχρονα, η ∆ιοίκηση του Οµίλου παραµένει προσηλωµένη στην πολιτική µείωσης των εξόδων και στη στοχευµένη ανάπτυξη των πωλήσεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v