Βιοτέρ: Τι λέει για την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής

Η εταιρεία παρείχε ήδη εξηγήσεις προς τηνΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τονίζει η Βιοτέρ.

Βιοτέρ: Τι λέει για την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής

"Δεν υπάρχει Έκθεση Ελέγχου από την οποία να προκύπτει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 συντάχθηκαν κατά παράβαση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ", σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Βιοτέρ με αφορμή τη σημερινή απόφαση προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της Βιοτέρ αναφέρει:

Δεν υπάρχει Έκθεση Ελέγχου από την οποία να προκύπτει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 συντάχθηκαν κατά παράβαση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

Η εμφανιζόμενη ως Έκθεση του Ελεγκτή είναι απλή επιφύλαξη ως προς την ορθή απεικόνιση του λογαριασμού «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40. Η επιφύλαξη αυτή περιέχεται στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή ως «θέμα έμφασης», αφορά την παράλειψη εκτίμησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων εντός της χρήσης του 2014, αλλά δεν συνδέεται με νομική παραβίαση υποχρέωσης της εταιρείας για περιοδική επανεκτίμηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, αλλά μόνο με παραληφθείσα τηρούμενη πρακτική της εταιρείας.

Η εταιρεία παρείχε ήδη εξηγήσεις προς τηνΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις οποίες η μη διενέργεια επανεκτίμησης για ορισμένα μόνο από τα επενδυτικά ακίνητα της εταιρείας οφείλεται σε αντικειμενική αδυναμία προσδιορισμού της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων λόγω μη διαθεσιμότητας συγκρίσιμων αγοραίων συναλλαγών ή εναλλακτικών εκτιμήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεσμεύτηκε να προβεί στην συνολική αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων σε χρόνο κατά τον οποίο θα υπάρχουν ασφαλή κριτήρια επιλογής της μεθόδου. Με την από 27.6.2014 απόφασή του το Δ.Σ. της εταιρείας είχε ορίσει απώτατη ημερομηνία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας την 31.12.2015.

Ενόψει όλων των παραπάνω δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και όσα ασαφώς δημοσιοποιήθηκαν ως «λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 δεν έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ» και επιπροσθέτως ότι «αυτή είναι η γνώμη του νόμιμου ελεγκτή», δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v