Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Περιορισμός ζημιών και αύξηση τζίρου το 2014

Ζημίες 1,9 εκατ. ευρώ μειωμένες από τα 3,7 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, βελτίωση των EBITDA και κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 6% εμφάνισε το 2014 ο όμιλος Μπουτάρη. Οι στόχοι για το 2015.

Μπουτάρης: Περιορισμός ζημιών και αύξηση τζίρου το 2014

Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε το 2014 ο όμιλος Μπουτάρη. Συγκεκριμένα, ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα €12,9 εκατ. έναντι €12,3 εκατ. το 2013.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκαν κατά 35% και διαμορφώθηκαν στα €4,6 εκατ. έναντι €3,4 εκατ. το 2013.

Οι δαπάνες διάθεσης διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2013 ήτοι στα €3,7 εκατ. έναντι €3,7 εκατ., ενώ σταθερές παραμένουν και οι δαπάνες διοίκησης οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. το 2013.

Τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικού (EBITDA), διαμορφώθηκαν αρνητικά το 2014 σε €0,3 εκατ. έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων €2 εκατ. το 2013. Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνονται θετικά σε €0,3 εκατ. έναντι αρνητικών €1,4 εκατ. το 2013, με τον συνυπολογισμό των τόκων της χρήσης που βαρύνουν το κόστος των προϊόντων. Η θετική αυτή εξέλιξη του EBITDA, σε συνδυασμό με τους βελτιωμένους λειτουργικούς δείκτες και κυρίως του μικτού περιθωρίου και η συνεχιζόμενη διατήρηση των λειτουργικών δαπανών σε σταθερά επίπεδα τα τελευταία έτη, δημιουργούν τις δομικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του EBITDA τις επόμενες οικονομικές χρήσεις.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε ζημία €1,9 εκατ. έναντι €3,7 εκατ. ζημίας το 2013. Η μείωση της ζημίας οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στη σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου.

Εν τω μεταξύ, η εταιρία στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 - 31/12/2014 και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της παραμένει στην κατηγορία Επιτήρησης όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία Επιτήρησης ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημίες κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το έτος 2014 παρουσίασε δείγματα ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία με κύριο χαρακτηριστικό την ουσιαστική βελτίωση των τάσεων εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 5 έτη συνεχούς ύφεσης και σημαντικής πτώσης του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2014, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,6%.

Η ανάκαμψη αυτή της ελληνικής οικονομίας το 2014, όπως σημειώνει η εταιρεία, οφείλεται κυρίως στην άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,1%, στη σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών, στη μικρή αλλά θετική άνοδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 2,6% έναντι -9,5% το 2013, στην σημαντική αύξηση του τουρισμού κατά 15% και στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Η ανεργία παραμένει σε σημαντικά υψηλά επίπεδα, σημείωσε όμως βελτίωση το 2014 και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 26% έναντι 27,3% το 2013.

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε οριακά στα επίπεδα του 2013 παρά τη θετική επίδραση του τουρισμού. Η κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού το 2014 κινήθηκε σταθεροποιητικά στα επίπεδα του 2013, με την κατανάλωση του χύμα κρασιού να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του εμφιαλωμένου κρασιού.

Στο περιβάλλον αυτό, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 2015. Σημαντικό γεγονός για την εισηγμένη το 2014 αποτέλεσε η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας με την κρατική εταιρεία της Κίνας COFCO και την Ι.Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε., για την ανάπτυξη των εξαγωγών στην κινεζική αγορά. Η συμφωνία αυτή, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των εξαγωγών τα επόμενα έτη.

Προοπτικές και στόχοι για το 2015

Σε ότι αφορά το 2015, η εταιρεία σημειώνει ότι παρά τις εξελίξεις του πρώτου τριμήνου, οι οποίες επανέφεραν σε ένα σημαντικό ρυθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις, αναμένεται ότι με την θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχιστεί η βελτίωση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Η αναμενόμενη για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά και η συνέχιση της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και τη ζήτηση στον κλάδο του κρασιού.

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2015 εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης θέσης της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της στην τουριστική αγορά, όσο και στη βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v