Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Γ.Σ. στις 30 Απριλίου για εκλογή νέου Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Δούρος που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου.

Δούρος: Γ.Σ. στις 30 Απριλίου για εκλογή νέου Δ.Σ.
Η εταιρία Δούρος συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα, Μαραγκοπούλου 80, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2015.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών του.

6.- Εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

7.- Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v