Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 18 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Κλουκίνας

Τη μη διανομή μερίσματος για το 2014, την εκλογή της κ. Μ. Λάππα ως νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου και τις αμοιβές του Δ.Σ. για το 2015 καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Κλουκίνας - Λάππας στις 18 Ιουνίου.

Στις 18 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Κλουκίνας

Η εταιρία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας καλεί του μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00, στην έδρα της στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου 2 και Τεώ, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).

3. Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.

5. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).

6. Έγκριση της εκλογής της Μαίρης Ι. Λάππα (σε αντικατάσταση της Βιολέττας Ι. Λάππα) ως νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v