Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Την έκδοση ομολόγου ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος 0,045 ευρώ, την επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ, την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 5 εκατ. ευρώ και να μην προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Πλαστικά Κρήτης.

Πλαστικά Κρήτης: Την έκδοση ομολόγου ενέκρινε η ΓΣ
Η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε ότι στις 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 24 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.341.916 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,906% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Θ έ μ α 1ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2014 ( 01.01.2014 - 31.12.2014) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την διανομή μερίσματος 0,045 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής 24η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2014. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 27η Ιουλίου 2015 (Record Date). Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 31 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή.

Θέμα 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.

Θέμα 3ο – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τις εν γένει οικονομικές συνθήκες της παρούσας περιόδου, αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο -Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.737.920 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10), δηλαδή από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52) σε σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (0,42) και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι την καταβολή δέκα λεπτών του ευρώ (0,10) ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του ποσού κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015 στους μετόχους που θα είναι κύριοι μετοχών στις 30-8-2015. Σε περίπτωση που στο μεταξύ προκύψουν εξαιρετικά αρνητικές και μη προβλέψιμες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί από απόφαση Έκτακτης ΓΣ που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως ακολούθως:

«......Μετά από την από 26-06-2015 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (2.737.920) με επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,42 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (11.499.264) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε μίας».

Θέμα 5ο - Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Συγχρόνως εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασής της με την έκδοση του δανείου, τον καθορισμό της διάρκειάς του, του τρόπου διάθεσής του που θα γίνει σε έως 50 ενδιαφερόμενους επενδυτές - μετόχους, του αριθμού και του τύπου των ομολογιών, καθώς και του επιτοκίου και γενικά για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου και την διενέργεια όλων των σχετικών πράξεων και έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, ορίζοντας ως χρόνο έκδοσης του δανείου τα 3 έτη.

Θέμα 6ο - Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την χρήση 2014, καθώς και τις αμοιβές από τη διανομή των κερδών της χρήσης για τα μέλη του Δ.Σ.

Θ έ μ α 7ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ.. Συγκεκριμένα την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυμία του Νικολάου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13221 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013. Η αμοιβή παραμένει η ίδια με το 2014.

Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους για την πορεία της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v