Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Στις 14/7 η επαναληπτική Γ.Σ.

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας στη σημερινή γενική συνέλευση της Παΐρης, η α΄ επαναληπτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου.

Παΐρης: Στις 14/7 η επαναληπτική Γ.Σ.
Η Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, της 30ης Ιουνίου 2015 αναβλήθηκε λόγω μη επίτευξης απαρτίας.

Η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 05/06/2015 πρόσκληση του Δ.Σ., την 14η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο, θέση Γκορυτσά.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

• Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

• Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

• Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

• Ενημέρωση για την πορεία της έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.500.000,00 ευρώ).

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v