Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο στα 85 χιλ. ευρώ

To σύνολο του δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) της Εταιρείας και του Ομίλου της Ελβιεμέκ, στο τέλος της κλειόμενης περιόδου, ανήλθε σε 6,78 εκατ. ευρώ, έναντι 6,83 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Ελβιεμέκ: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο στα 85 χιλ. ευρώ
Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ ανακοίνωσε ότι οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου στην διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2015, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (Α΄ εξάμηνο 2014) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την κλειόμενη περίοδο 1/1-30/6/15, ανήλθαν σε ευρώ 351 χιλ., μειωμένες κατά 12% σε σχέση με τις πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου 2014, κυρίως λόγω της μείωσης, με τον Ν. 4254/2014, της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει η εταιρεία.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας και του Ομίλου, κατά την κλειόμενη περίοδο 1/1-30/6/15, ανήλθαν σε ευρώ 204 χιλ. μειωμένα κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Οι ζημίες της Εταιρείας και του Ομίλου, κατά την κλειόμενη περίοδο 1/1-30/6/15, ανήλθαν σε ευρώ 85 χιλ., έναντι ζημιών ευρώ 450 χιλ. της προηγούμενης περιόδου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου, επιβαρύνθηκαν με ποσό ευρώ 350 χιλ., που αφορά σε πιστωτικό τιμολόγιο επί του τζίρου πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της χρήσης 2013, το οποίο εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4254/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου, κατά την κλειόμενη περίοδο 1/1-30/6/15, ανήλθαν σε ευρώ 23,4 εκ. έναντι ευρώ 24,5 εκ. της προηγούμενης περιόδου, λόγω και της αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά ευρώ 984 χιλ. με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων, που προήλθε από την αναπροσαρμογή του φορολογικού συντελεστή στο 29% με τον Ν.4334/15.

To σύνολο του δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) της Εταιρείας και του Ομίλου, στο τέλος της κλειόμενης περιόδου, ανήλθε σε 6,78 εκατ. ευρώ, έναντι 6,83 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v