Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου η Γ.Σ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 474.144 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ. της Κτήμα Λαζαρίδη.

Κτήμα Λαζαρίδη: Ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου η Γ.Σ.

Η εταιρία Κτήμα Λαζαρίδη ανακοινώνει ότι η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία συμμετείχαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 474.144 ευρώ, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «Διαφορά απο Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 5.689.728 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν η γενική συνέλευση έλαβε ομόφωνα την απόφαση να τροποποιήσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v