Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Πρόθεση Chipita-Impala να καλύψουν πλήρως την ΑΜΚ

Το σχήμα Chipita-Impala Invest προτίθεται να καλύψει το σύνολο της AMK, ύψους 30 εκατ. ευρώ, της εταιρίας, αναφέρει σε απάντησή της προς την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς η Νίκας. Δεν προτίθεται να συμμετάσχει η GCI Food Enderprises.

Νίκας: Πρόθεση Chipita-Impala να καλύψουν πλήρως την ΑΜΚ

Η εταιρία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, κατόπιν του από 22 Φεβρουαρίου 2016 σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 19 Φεβρουαρίου 2016 ανακοίνωσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3340/2005, των κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Εφόσον επιτευχθεί η Τελική Συμφωνία και πληρωθούν οι αιρέσεις για την εφαρμογή της, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

α) Θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους €30 εκατ. υπέρ των παλαιών μετόχων της με δικαίωμα προτίμησης αυτών και σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες νέες μετοχές, θα παρέχεται σε όσους έχουν δικαίωμα προτίμησης δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αριθμού μετοχών εκ των αδιάθετων μετοχών. Σε περίπτωση περισσότερων προεγγραφών, οι προεγγραφές θα καλυφθούν αναλογικώς.

β) Το νομικό πρόσωπο που θα συστήσει το επενδυτικό σχήμα, αποτελούμενο κατά 50% από εταιρία του ομίλου Chipita και κατά 50% από την εταιρία «Impala Invest B.V.» του ομίλου Βιτζηλαίου, προτίθεται:

1) να αποκτήσει ορισμένο ποσοστό υφιστάμενων μετοχών πριν από την λήψη της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και

2) να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ως παλαιός μέτοχος αναλαμβάνοντας να καλύψει μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο βασικός μέτοχος της εταιρίας, ήτοι η GCI Food Enterprises Ltd, δεν είναι μέρος της Συμφωνίας. Κατόπιν επικοινωνίας της εταιρίας με τον βασικό μέτοχό της, εκτιμάται ότι, εφόσον επιτευχθεί η Τελική Συμφωνία, ο βασικός μέτοχος δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην κάλυψη της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v